loader image

Avís legal

En compliment del previst en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com en altres normes de legal aplicació, es posa en coneixement dels usuaris del Portal d’Internet “www.catedraderechonotarial.es” les següents dades d’informació general:

1. El present portal constitueix el lloc oficial en Internet de la UNIVERSITAT D’ALACANT. Ha sigut creat i és mantingut a instàncies de la “UNIVERSITAT D’ALACANT”, que n’és la propietària, així com d’aquells noms de domini que condueixen al portal.

2. La UNIVERSITAT D’ALACANT és una institució pública educativa que va ser creada per la Llei 29/79, de 30 d’octubre (BOE de 31 d’octubre de 1979),

3. La UNIVERSITAT D’ALACANT està proveïda de C.I.F. núm. Q-0332001-G.

4. La seu de la UNIVERSITAT D’ALACANT es troba en:

Campus de Sant Vicente

03080 Alacant

ESPANYA

5. Els usuaris del present portal podran establir una comunicació directa i efectiva amb la UNIVERSITAT D’ALACANT mitjançant una comunicació escrita remesa al seu domicili social, indicat en el punt 4 aquesta informació general, així com utilitzant qualsevol dels següents mitjans:

Telf.: + 34/ 965 90 34 00

Fax: + 34/ 965 90 34 64

adreça electrònica: comision.web@ua.es

Condicions d’ús

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

Aquestes condicions generals regulen l’ús del lloc web de la UNIVERSITAT D’ALACANT, al qual s’accedeix mitjançant l’adreça URL “www.catedraderechonotarial.es” .

L’existència d’aquestes condicions generals d’ús no exclou la presència d’altres disposicions o condicions d’accés a les diverses seccions que componen el lloc de la UNIVERSITAT D’ALACANT.

1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Els usuaris hauran de llegir les presents Condicions Generals d’Ús d’aquesta pàgina web.

L’ús del lloc web de la UNIVERSITAT D’ALACANT implica el coneixement i plena acceptació dels advertiments legals i condicions vigents en cada moment que l’usuari hi accedisca i que a continuació s’especifiquen.

Així mateix, la utilització de determinats serveis a la disposició dels usuaris d’aquest lloc oficial pot estar sotmesa a condicions especials, advertiments o instruccions que també hauran de ser consultats i acceptats sense reserves.

2. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del previst en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que el lloc web “www.catedraderechonotarial.es” ha sigut creat, és mantingut i és propietat de la UNIVERSITAT D’ALACANT, creada per la Llei 29/79, de 30 d’octubre (BOE de 31 d’octubre de 1979) i l’adreça del qual, a la qual podran dirigir-se els usuaris, és:

UNIVERSITAT D’ALACANT

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Campus de Sant Vicent del Raspeig

E – 03690 Alacant

Telf.: +34 965 90 34 00

Fax: +34 965 90 34 64

adreça electrònica: comision.web@ua.es

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

 

3.1 Gratuïtat de l’accés

La utilització del lloc oficial de la UNIVERSITAT D’ALACANT posseeix caràcter gratuït. No obstant això, la contractació d’alguns dels serveis que ofereix aquest lloc web pot estar, actualment o en el futur, condicionada al pagament d’un preu, en aquest cas s’indicarà convenientment.

3.2 Registre de l’usuari

Amb caràcter general, l’accés i utilització d’aquest lloc web no exigeix la prèvia inscripció o registre dels usuaris.

No obstant això, i amb caràcter excepcional, l’accés a determinats serveis està supeditat al registre de l’usuari en les bases de dades de la UNIVERSITAT D’ALACANT. En aquests casos, les dades de caràcter personal facilitades a la UNIVERSITAT D’ALACANT, a conseqüència de la utilització del lloc web, seran objecte de tractament per part de la Universitat en les condicions i els termes especificats en la clàusula 7 d’aquestes Condicions Generals d’Ús.

L’usuari es compromet a usar les seues claus d’accés (nom d’usuari i contrasenya) d’acord amb les següents restriccions:

  • La contrasenya triada per l’usuari no podrà lesionar els drets a l’honor i a la pròpia imatge de tercers, així com tampoc infringir de cap manera els drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers.
  • Les claus d’accés són per a ús exclusiu de l’usuari titular de les mateixes i la custòdia, la confidencialitat i la correcta utilització són de responsabilitat exclusiva de l’usuari titular.
  • La UNIVERSITAT D’ALACANT no serà responsable per cap perjudici en què l’usuari o tercers puguen incórrer com a conseqüència que altres persones utilitzen la seua contrasenya, tant amb el seu coneixement com sense ell.
 • La UNIVERSITAT D’ALACANT es compromet a no divulgar la contrasenya utilitzada per l’usuari a qualsevol altra persona, excepte en el cas que, en estricte compliment dels pertinents requeriments judicials o, si escau, l’autoritat legalment autoritzada, li siga exigida.

3.3 Restriccions d’accés i ús

La utilització del lloc oficial d’UNIVERSITAT D’ALACANT haurà d’obeir al contingut d’aquestes Condicions Generals, i a qualssevol disposicions legals aplicables.

La UNIVERSITAT D’ALACANT es reserva el dret unilateral de denegar l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

4.1 Propietat Industrial

Les denominacions “Universitat d’Alacant”, “Universitat d’Alacant”, així com altres signes distintius (gràfics o denominatius) que apareixen en aquest lloc web, són propietat exclusiva de la UNIVERSITAT D’ALACANT, qui els té degudament registrats. Aquesta titularitat li atorga, de conformitat amb l’Art. 34 de la Llei 17/2001, de 17 de desembre, de Marques, així com amb altres legislacions nacionals que pogueren ser aplicables, el dret exclusiu d’utilitzar els signes mencionats abans distintius en el tràfic econòmic. Per tant, queda prohibida la seua utilització per part de tercers que manquen d’autorització.

L’eventual presència en aquest lloc de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf precedent s’efectua sense finalitat comercial i amb l’autorització dels propietaris legítims, sempre amb el degut respecte als drets d’exclusiva.

4.2 Noms de domini

En el mateix sentit que el referit en l’apartat precedent, el nom de domini “www.catedraderechonotarial.es” i tots aquells que servisquen per a accedir de forma directa al present lloc oficial són de titularitat exclusiva de la UNIVERSITAT D’ALACANT. La indeguda utilització d’aquests en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la Llei.

4.3 Drets d’Autor

4.3.1 Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc oficial, així com el propi lloc en el seu conjunt com a obra artística multimèdia estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

4.3.2 Queden exceptuats d’aquesta protecció aquells arxius o programes d’ordinador que no siguen titulars de la UNIVERSITAT D’ALACANT i d’accés gratuït (freeware) que l’usuari pot descarregar-se des de diverses pàgines d’aquest lloc amb la finalitat de possibilitar l’accés a les mateixes. Es tracta, en tot cas, d’aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.

4.3.3 L’usuari queda expressament autoritzat per la UNIVERSITAT D’ALACANT a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar, de qualsevol altra forma, en el seu disc dur o un altre suport físic, les creacions intel·lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d’exclusiva, sempre que això s’efectue amb finalitats personals i privades de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució i sense modificar, alterar o descompilar els drets i continguts mencionats abans. Aquesta facultat d’ús personal s’entén reconeguda sempre que es respecten intactes els advertiments als drets d’autor i de propietat industrial fetes ací i no suposa la concessió de llicència alguna a l’usuari.

4.3.4 Així mateix, els museus, biblioteques, fonoteques, filmoteques, hemeroteques o arxius, de titularitat pública o integrades en institucions de caràcter cultural o científic, queden exempts de requerir l’autorització de la UNIVERSITAT D’ALACANT per la reproducció del material contingut i, en general, de qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc oficial o actiu emparat o no per un dret d’exclusiva, quan aquella es realitze sense finalitat lucrativa i exclusivament per a finalitats d’investigació.

4.3.5 Qualsevol altra utilització requerirà l’autorització expressa i per escrit de la UNIVERSITAT D’ALACANT.

4.4 Reserva d’accions

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i evitar qualsevol actuació que poguera perjudicar-los.

D’acord amb el fins ara ressenyat, la utilització no autoritzada dels drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de la UNIVERSITAT D’ALACANT i relacionats o continguts en aquest lloc web, així com qualsevol vulneració de la pacífica possessió i titularitat dels drets i continguts mencionats abans serà perseguida amb els mitjans que la legislació, tant espanyola com a internacional, preveuen.

En aquest sentit, LA UNIVERSITAT D’ALACANT deixa feta expressa reserva de l’exercici de quantes accions, tant civils com a penals, emparen els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. ENLLAÇOS

En el lloc web de la UNIVERSITAT D’ALACANT l’usuari podrà trobar diversos enllaços que li conduiran a pàgines web independents d’aquesta. La seua única finalitat és la de facilitar l’accés a altres fonts d’informació en Internet relacionades amb la cultura i l’educació i la inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual que, si escau, puguen correspondre als seus autors.

Així mateix, l’establiment d’enllaços al lloc web de la UNIVERSITAT D’ALACANT haurà de respectar els drets de propietat intel•lectual o industrial titularitat de la UNIVERSITAT D’ALACANT ressenyats en aquestes Condicions Generals.

6. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

6.1 Pels continguts:

6.1.1 Informacions: les informacions, tant pròpies com de tercers, que apareixen en el lloc web “www.catedraderechonotarial.es” es proporcionen “com estan”, sense garanties de cap tipus quant a la exactitud i actualització. En conseqüència, la UNIVERSITAT D’ALACANT no es fa responsable dels possibles perjudicis que la utilització de les mateixes pogueren causar.

Així mateix, la UNIVERSITAT D’ALACANT no es fa responsable de la licitud del contingut subministrat pels proveïdors, usuaris i altres tercers a través de qualsevol manera d’utilització d’aquest lloc web.

En qualsevol cas, la UNIVERSITAT D’ALACANT es compromet a actuar amb diligència per a evitar l’existència en el seu lloc web de continguts il·lícits i, en cas que prenga coneixement efectiu d’aquests continguts, eliminar-los o impedir l’accés als mateixos.

6.1.2 Errors: en relació amb l’esmentat en el paràgraf anterior, els documents publicats podrien contenir inconsistències tècniques o errors tipogràfics involuntaris, dels quals la UNIVERSITAT D’ALACANT no es fa responsable, però es compromet a esmenar-los, com més prompte millor, des del moment en què tinga coneixement dels mateixos.

6.1.3 Hiperenllaços: els enllaços, amb o sense contingut publicitari, que hi ha en aquest lloc web permeten a l’usuari deixar el lloc web de la UNIVERSITAT D’ALACANT. Els llocs enllaçats no estan relacionats, llevat que s’indique el contrari, amb la UNIVERSITAT D’ALACANT, qui no es fa responsable dels continguts als quals s’accedisca en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguen a terme en els mateixos, ni de l’ús que es faça dels enllaços, ni de la disponibilitat tècnica que tinguen.

En qualsevol cas, la UNIVERSITAT D’ALACANT es compromet a fer el possible per evitar l’existència en el seu lloc web d’enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguen activitats il·lícites i, en general, susceptibles d’atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulneren els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans.

Així mateix, en cas que prenga coneixement de l’existència dels enllaços abans mencionats a llocs de contingut il·legal, la UNIVERSITAT D’ALACANT es compromet a actuar amb diligència per a suprimir-los immediatament.

6.1.4 Fòrums de debat i tertúlies: la UNIVERSITAT D’ALACANT no és responsable de les opinions que es pogueren expressar en els diferents fòrums permanents i en les tertúlies ocasionals que es desenvolupen en el si d’aquest lloc. En qualsevol cas, és el propòsit de la UNIVERSITAT D’ALACANT procurar la correcta utilització d’aquests mecanismes, amb el màxim respecte a la dignitat de les persones i a la llibertat d’expressió emparada per la Constitució espanyola.

6.1.5 Modificació de continguts: la informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest lloc poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de ser efectuats lliurement per la UNIVERSITAT D’ALACANT sense que estiga obligada a comunicar-ho als usuaris.

6.2 Pel funcionament del lloc:

6.2.1 Privadesa: la UNIVERSITAT D’ALACANT no garanteix privadesa absoluta en la utilització d’aquest lloc, ja que no ha de descartar-se la possibilitat que tercers no autoritzats puguen tenir coneixement de la mateixa i de les circumstàncies en què es realitza.

6.2.2 Virus: la UNIVERSITAT D’ALACANT no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats per virus informàtics, l’absència dels quals no queda garantida.

6.2.3 Disfuncions tècniques: la UNIVERSITAT D’ALACANT queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del lloc o de qualsevol dels serveis que s’origine a causa d’una circumstància accidental, força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa no imputable a la mateixa.

6.2.4 Cookies: La UNIVERSITAT D’ALACANT posa en coneixement dels usuaris que podria tenir instal·lats cookies en els sistemes. Les cookies són petits arxius d’informacions que es generen a través de les instruccions que els servidors web envien als programes navegadors, i que es guarden en un directori específic de l’ordinador de l’usuari. Les cookies per si mateixes no poden identificar de manera personal l’usuari, encara que sí poden contenir l’adreça IP de l’usuari mateix.

No obstant la majoria dels navegadors accepten la utilització de cookies de forma automàtica, l’usuari té la possibilitat d’impedir l’accés al seu ordinador, mitjançant l’elecció de l’opció corresponent del navegador.

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

7.1 La UNIVERSITAT D’ALACANT posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguen facilitats a la mateixa a conseqüència de la utilització del present lloc web i en estricte compliment amb el preceptuat en la legislació en matèria de protecció de dades.

7.2 Els usuaris garanteixen la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquen en virtut de la utilització d’aquest lloc web. En aquest sentit, serà d’obligació dels usuaris el mantenir actualitzats les informacions i dades de manera tal que corresponguen a la realitat a cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produïsca a conseqüència de les informacions i dades manifestades així com els perjudicis que tal informació poguera causar serà responsabilitat dels usuaris.

7.3 En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals s’informa que les dades de caràcter personal, en el si de les activitats que duu a terme, seran recopilats i arxivats en un fitxer de dades el responsable de les quals és la Gerència de la UNIVERSITAT D’ALACANT.

7.4 Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets haurà d’efectuar-se mitjançant comunicació escrita dirigida al Servei Jurídic de la Universitat d’Alacant, en el formulari que a aquest efecte s’arreplega en la següent adreça: https://si.ua.es/es/normativa/proteccion-de-ficheros-de-datos-de-caracter-personal.html. L’exercici d’aquests drets no afectara de cap manera l’accés a la pàgina web ni, en el seu cas, a la condició d’abonat de l’usuari.

7.5 Les dades registrades podran ser utilitzats amb la finalitat d’efectuar estadístiques, la remissió d’informació científica, la gestió d’incidències o la realització d’estudis de mercat, a més de per a les quals expressament s’hagen recaptat les dades.

7.6 En el seu cas, les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris podran ser comunicats a un tercer només per al compliment de les finalitats assenyalades anteriorment, ajustant-se al que s’estableix en els articles  5 i 6 del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Disposició addicional dècima de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, recaptant-se, en tot cas, el consentiment dels interessats quan aquest siga necessari.

7.7 En facilitar les dades de caràcter personal a la UNIVERSITAT D’ALACANT, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves el tractament dels mateixos per part de la UNIVERSITAT D’ALACANT.

7.8 La UNIVERSITAT D’ALACANT es compromet a complir amb l’obligació de guardar secret respecte de les dades de caràcter personal objecte de tractament i declara la seua intenció de posar en pràctica les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguen de l’acció humana o del medi físic o natural.

8. TERMINACIÓ

Si bé, en principi, la durada d’aquest lloc és indeterminada, la UNIVERSITAT D’ALACANT es reserva el dret a suspendre o donar per acabada la prestació d’alguns o tots els seus serveis, sense que aquesta decisió haja de ser comunicada amb antelació als usuaris d’aquest lloc web.

9 LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals d’Ús es regeixen per les lleis espanyoles.

Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de la UNIVERSITAT D’ALACANT se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, i les part s’hauran de sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat d’Alacant, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i foren diferents dels ressenyats.

Copyright

S’entén per servidor web de la Universitat d’Alacant el servidor que pertany al domini .ua.es

Tots els continguts d’aquest servidor WEB, són propietat de la Universitat d’Alacant, si no s’indica el contrari. Poden ser reproduïts lliurement i per a finalitats no lucratives per qualsevol persona que pertany a una institució de caràcter educatiu o investigador. Altres institucions, organismes, empreses, etc. han de sol·licitar el permís escrit dels propietaris del copyright.

Els escuts, logotips, fotografies i gràfics són propietat de la Universitat d’Alacant.

Queda prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà sense permís escrit del propietari.

Aviso legal

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como en otras normas de legal aplicación, se pone en conocimiento de los usuarios del Portal de Internet “www.catedraderechonotarial.es” los siguientes datos de información general:

1. El presente portal constituye el Sitio Oficial en Internet de la CÁTEDRA DE DERECHO NOTARIAL de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Ha sido creado y es mantenido a instancias de la CÁTEDRA DE DERECHO NOTARIAL, quien es su propietaria, así como de aquellos nombres de dominio que a él conducen.

2. La UNIVERSIDAD DE ALICANTE es una institución pública educativa que fue creada por la Ley 29/79, de 30 de octubre (B.O.E. de 31 de octubre de 1979),

3. La UNIVERSIDAD DE ALICANTE está provista de C.I.F. nº Q-0332001-G

4. La sede de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE se encuentra en:

Campus de San Vicente
03080 Alicante
ESPAÑA

5. Los usuarios del presente portal podrán establecer una comunicación directa y efectiva con la CÁTEDRA DE DERECHO NOTARIAL mediante comunicación escrita remitida a su correo electrónico: catedraderechonotarial@ua.es.

 

 

Condiciones de uso

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Estas Condiciones Generales regulan el uso del sitio web de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE, al que se accede mediante la dirección URL “www.catedraderechonotarial.es

La existencia de las presentes Condiciones Generales de Uso no excluye la presencia de otras disposiciones o condiciones de acceso a las diversas secciones que componen el sitio de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

1. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO

Los usuarios deberán leer las presentes Condiciones Generales de Uso de esta página web.

El uso del sitio web de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE implica el conocimiento y plena aceptación de las advertencias legales y condiciones vigentes en cada momento en que el usuario acceda al mismo y que a continuación se especifican.

Asimismo, la utilización de determinados servicios a disposición de los usuarios de este sitio oficial puede estar sometida a condiciones especiales, advertencias o instrucciones que también deberán ser consultadas y aceptadas sin reservas por aquellos.

2. INFORMACIÓN GENERAL

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se informa que el sitio web “www.catedraderechonotarial.es” ha sido creado, es mantenido y es propiedad de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE, creada por la Ley 29/79, de 30 de octubre (B.O.E. de 31 de octubre de 1979) y cuya dirección, a la que podrán dirigirse los usuarios, es:

UNIVERSITAT D’ALACANT

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Campus de San Vicente del Raspeig

E – 03690 Alacant

Tel.: +34 965 90 34 00

Fax: +34 965 90 34 64

e-mail: comision.web@ua.es

 

3. CONDICIONES DE ACCESO y UTILIZACIÓN

3.1 Gratuidad del acceso

La utilización del sitio oficial de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE posee carácter gratuito. No obstante, la contratación de algunos de los servicios que ofrece este sitio web puede estar, actualmente o en el futuro, condicionada al pago de un precio, en cuyo caso se indicará convenientemente.

3.2 Registro del usuario

Con carácter general, el acceso y utilización de este sitio web no exige la previa inscripción o registro de los usuarios.

Sin embargo, y con carácter excepcional, el acceso a determinados servicios está supeditado al registro del usuario en las bases de datos de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE. En estos casos, los datos de carácter personal facilitados a la UNIVERSIDAD DE ALICANTE en consecuencia de la utilización del sitio web serán objeto de tratamiento por parte de la misma, en las condiciones y términos especificados en la cláusula 7 de las presentes Condiciones Generales de Uso.

El usuario se compromete a usar sus claves de acceso (nombre de usuario y contraseña) de acuerdo con las siguientes restricciones:

  • La contraseña elegida por el usuario no podrá lesionar los derechos al honor y a la propia imagen de terceros, así como tampoco infringir en modo alguno los derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros.
  • Las claves de acceso son para uso exclusivo del usuario titular de las mismas y su custodia, su confidencialidad y correcta utilización son de su exclusiva responsabilidad.
  • La UNIVERSIDAD DE ALICANTE no será responsable por ningún perjuicio en que el usuario o terceros puedan incurrir como consecuencia de que otras personas utilicen su contraseña, tanto con su conocimiento como sin él.
 • La UNIVERSIDAD DE ALICANTE se compromete a no divulgar la  contraseña utilizada por el usuario a cualquier otra persona, excepto en el caso de que, en estricto cumplimiento de los pertinentes requerimientos judiciales o, en su caso, autoridad legalmente autorizada, le sea exigida.

3.3 Restricciones de acceso y uso

La utilización del sitio oficial de UNIVERSIDAD DE ALICANTE deberá obedecer al contenido de estas Condiciones Generales, y a cualesquiera disposiciones legales aplicables.

La UNIVERSIDAD DE ALICANTE se reserva el derecho unilateral de denegar el acceso a este sitio web a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

4. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

4.1 Propiedad Industrial

Las denominaciones “Universitat d’Alacant”, “Universidad de Alicante”, así como otros signos distintivos (gráficos o denominativos) que aparecen en este sitio web, son propiedad exclusiva de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE, quien los tiene debidamente registrados. Su titularidad le otorga, de conformidad con el Art. 34 de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de Marcas, así como con otras legislaciones nacionales que pudieran ser aplicables, el derecho exclusivo de utilizar los antedichos signos distintivos en el tráfico económico. Por consiguiente, queda prohibida su utilización por parte de terceros que carezcan de autorización.

La eventual presencia en este sitio de signos distintivos de titularidad ajena a la reseñada en el párrafo precedente se efectúa sin finalidad comercial y con la autorización de sus legítimos propietarios, siempre con el debido respeto a sus derechos de exclusiva.

4.2 Nombres de dominio

En el mismo sentido que lo referido en el apartado precedente, el nombre de dominio “www.catedraderechonotarial.es” y todos aquellos que sirvan para acceder de forma directa al presente sitio oficial son de titularidad exclusiva de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE. La indebida utilización de los mismos en el tráfico económico supondría una infracción de los derechos conferidos por su registro y será perseguido por los medios previstos en la Ley.

4.3 Derechos de Autor

4.3.1 Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, sonidos, vídeos, animaciones, grabaciones, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este sitio oficial, así como el propio sitio en su conjunto como obra artística multimedia están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual.

4.3.2 Quedan exceptuados de esta protección aquellos archivos o programas de ordenador no titularidad de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE y de acceso gratuito (freeware) que el usuario puede descargarse desde diversas páginas de este sitio con el fin de posibilitar el acceso a las mismas. Se trata, en todo caso, de aplicaciones que tienen el carácter de dominio público por expresa voluntad de sus autores.

4.3.3 El usuario queda expresamente autorizado por la UNIVERSIDAD DE ALICANTE a visualizar, imprimir, copiar o almacenar, de cualquier otra forma, en su disco duro u otro soporte físico, las creaciones intelectuales protegidas y cualquier otro contenido o activo amparado o no por un derecho de exclusiva, siempre que ello se efectúe para fines personales y privados del usuario, sin finalidad comercial o de distribución y sin modificar, alterar o descompilar los antedichos derechos y contenidos. Esta facultad de uso personal se entiende reconocida siempre y cuando se respeten intactas las advertencias a los derechos de autor y de propiedad industrial aquí realizadas y no supone la concesión de licencia alguna al usuario.

4.3.4 Asimismo, los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos, de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico, quedan exentos de requerir la autorización de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE por la reproducción del material contenido y, en general, de cualquier creación intelectual existente en este sitio oficial o activo amparado o no por un derecho de exclusiva, cuando aquella se realice sin finalidad lucrativa y exclusivamente para fines de investigación.

4.3.5 Cualquier otra utilización requerirá la autorización expresa y por escrito de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

4.4 Reserva de acciones

El usuario de este sitio web se compromete a respetar los derechos enunciados y evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos.

En consonancia con lo hasta ahora reseñado, la utilización no autorizada de los derechos de propiedad industrial e intelectual titularidad de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE y relacionados o contenidos en este sitio web, así como cualquier vulneración de la pacífica posesión y titularidad de los antedichos derechos será perseguida con los medios que la legislación, tanto española como internacional, prevén.

En este sentido, LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE deja hecha expresa reserva del ejercicio de cuantas acciones, tanto civiles como penales, amparen sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.

5. ENLACES

En el sitio web de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE el usuario podrá encontrar diversos enlaces que le conducirán a páginas web independientes de ésta. Su única finalidad es la de facilitar el acceso a otras fuentes de información en Internet relacionadas con la cultura y la educación y su inserción en este sitio web está inspirada en el respeto de los derechos de propiedad intelectual que, en su caso, puedan corresponder a sus autores.

Asimismo, el establecimiento de enlaces al sitio web de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE deberá respetar los derechos de propiedad intelectual y/o industrial titularidad de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE reseñados en estas Condiciones Generales.

6. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

6.1 Por los contenidos:

6.1.1 Informaciones: las informaciones, tanto propias como de terceros, que aparecen en el sitio web “www.catedraderechonotarial.es” se proporcionan “como están”, sin garantías de ningún tipo en cuanto a su exactitud y actualización. En su consecuencia, la UNIVERSIDAD DE ALICANTE no se hace responsable de los posibles perjuicios que la utilización de las mismas pudieran causar.

Asimismo, la UNIVERSIDAD DE ALICANTE no se hace responsable de la licitud del contenido suministrado por los proveedores, usuarios y otros terceros a través de cualquier manera de utilización de este sitio web.

En cualquier caso, la UNIVERSIDAD DE ALICANTE se compromete a actuar con diligencia para evitar la existencia en su sitio web de contenidos ilícitos y, en caso de que tome conocimiento efectivo de estos contenidos, eliminarlos o impedir el acceso a los mismos.

6.1.2 Errores: en relación con lo mencionado en el párrafo anterior, los documentos publicados podrían contener inconsistencias técnicas o errores tipográficos involuntarios, de los cuales la UNIVERSIDAD DE ALICANTE no se hace responsable, pero se compromete a subsanarlos, con la mayor brevedad posible, desde el momento en que tenga conocimiento de los mismos.

6.1.3 Hiperenlaces: los enlaces, con o sin contenido publicitario, existentes en este sitio web permiten al usuario dejar el sitio web de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Los sitios enlazados no están relacionados, salvo indicación en contrario, con la UNIVERSIDAD DE ALICANTE, quien no se hace responsable de los contenidos a los que se acceda en virtud de los mencionados enlaces, ni de las modificaciones que se lleven a cabo en los mismos, ni del uso que de aquellos se realice, ni de la disponibilidad técnica de los mismos.

En cualquier caso, la UNIVERSIDAD DE ALICANTE se compromete a hacer lo posible por evitar la existencia en su sitio web de enlaces a sitios de contenido ilegal, que promuevan actividades ilícitas y, en general, susceptibles de atentar contra los principios de libertad y de dignidad humana o vulneren los valores y derechos reconocidos por la Constitución española y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Asimismo, en caso de que tome conocimiento de la existencia de los antedichos enlaces a sitios de contenido ilegal, la UNIVERSIDAD DE ALICANTE se compromete a actuar con diligencia para suprimirlos de forma inmediata.

6.1.4 Foros de debate y tertulias: la UNIVERSIDAD DE ALICANTE no es responsable de las opiniones que se pudieran expresar en los diferentes foros permanentes y en las tertulias ocasionales que se desarrollen en el seno de este sitio. En cualquier caso, es el propósito de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE procurar la correcta utilización de estos mecanismos, con el máximo respeto a la dignidad de las personas y a la libertad de expresión amparada por la Constitución española.

6.1.5 Modificación de contenidos: la información, la presentación y los servicios que ofrece este sitio pueden ser sometidos a cambios periódicos o puntuales, susceptibles de ser efectuados libremente por la UNIVERSIDAD DE ALICANTE sin que esté obligada a comunicarlo a los usuarios.

6.2  Por el funcionamiento del sitio:

6.2.1 Privacidad: la UNIVERSIDAD DE ALICANTE no garantiza privacidad absoluta en la utilización de este sitio, ya que no debe descartarse la posibilidad de que terceros no autorizados puedan tener conocimiento de la misma y de las circunstancias en que se realiza.

6.2.2 Virus: la UNIVERSIDAD DE ALICANTE no acepta ninguna responsabilidad por los posibles daños causados por virus informáticos, cuya ausencia no queda garantizada.

6.2.3 Disfunciones técnicas: la UNIVERSIDAD DE ALICANTE queda eximida de cualquier responsabilidad derivada del mal funcionamiento del sitio o de cualquiera de sus servicios que tenga su origen en una circunstancia accidental, fuerza mayor, trabajos necesarios de mantenimiento o cualquier otra causa no imputable a la misma.

6.2.4 Cookies. La UNIVERSIDAD DE ALICANTE pone en conocimiento de los usuarios que podría tener instalados “cookies” en sus sistemas. Las cookies son pequeños archivos de informaciones que se generan a través de las instrucciones que los servidores web envían a los programas navegadores, y que se guardan en un directorio específico del ordenador del usuario. Las cookies por sí mismas no pueden identificar de manera personal al usuario, aunque sí pueden contener la dirección IP del usuario mismo.

No obstante la mayoría de los navegadores aceptan la utilización de cookies de forma automática, el usuario tiene la posibilidad de impedir el acceso a su ordenador, mediante la elección de la opción correspondiente de su navegador.

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

7.1 La UNIVERSIDAD DE ALICANTE pone en conocimiento de los usuarios de este sitio que podrá crear un archivo automatizado con los datos personales que sean facilitados a la misma como consecuencia de la utilización del presente sitio web y en estricto cumplimiento con lo preceptuado en la legislación en materia de protección de datos.

7.2 Los usuarios garantizan la veracidad y autenticidad de las informaciones y datos que comuniquen en virtud de la utilización de este sitio web. En este sentido, será de obligación de los usuarios el mantener actualizados las informaciones y datos de forma tal que correspondan a la realidad en cada momento. Cualquier manifestación falsa o inexacta que se produzca como consecuencia de las informaciones y datos manifestados así como los perjuicios que tal información pudiera causar será responsabilidad de los usuarios.

7.3 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se informa que los datos de carácter personal, en el seno de las actividades que lleva a cabo, serán recopilados y archivados en un fichero de datos cuyo responsable es la CÁTEDRA DE DERECHO NOTARIAL de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

7.4 Los usuarios podrán ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos recopilados y archivados. El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante comunicación escrita dirigida a la CÁTEDRA DE DERECHO NOTARIAL  de la Universidad de Alicante  a través de su correo electrónico: catedraderechonotarial@ua.es. El ejercicio de estos derechos no afectara en modo alguno al acceso a la página web ni, en su caso, a la condición de abonado del usuario.

7.5 Los datos registrados podrán ser utilizados con la finalidad de efectuar estadísticas, la remisión de información científica, la gestión de incidencias o la realización de estudios de mercado, además de para las que expresamente se hayan recabado los datos.

7.6 En su caso, los datos de carácter personal facilitados por los usuarios podrán ser comunicados a un tercero sólo para el cumplimiento de los fines señalados anteriormente, ajustándose a lo establecido en los artículos  5 y 6 del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y la Disposición adicional décima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, recabándose, en todo caso, el consentimiento de los interesados cuando este sea necesario.

7.7 Al facilitar los datos de carácter personal a la UNIVERSIDAD DE ALICANTE, los usuarios declaran aceptar plenamente y sin reservas el tratamiento de los mismos por parte de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

7.8 La UNIVERSIDAD DE ALICANTE se compromete a cumplir con la obligación de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal objeto de tratamiento y declara su intención de poner en práctica las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

8. TERMINACIÓN

Si bien, en principio, la duración de este sitio es indeterminada, la UNIVERSIDAD DE ALICANTE se reserva el derecho a suspender o dar por terminada la prestación de algunos o todos sus servicios, sin que esta decisión deba ser comunicada con antelación a los usuarios del mismo.

9 LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE

Las presentes Condiciones Generales de Uso se rigen por las Leyes españolas.

Cualquier controversia en relación con el sitio web de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE se sustanciará ante la jurisdicción española, sometiéndose las partes a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Alicante, y sus superiores jerárquicos, con expresa renuncia a sus fueros si lo tuvieren y fueran diferentes de los reseñados.

Copyright

Se entiende por servidor web de la Universidad de Alicante aquel servidor perteneciente al dominio .ua.es

Todos los contenidos de este servidor WEB, son propiedad de la Universidad de Alicante, si no se indica lo contrario. Pueden ser reproducidos libremente y para fines no lucrativos por cualquier persona perteneciente a una institución de carácter educativo o investigador. Otras instituciones, organismos, empresas, etc. deben solicitar el permiso escrito de los propietarios del copyright.

Los escudos, logotipos, fotografías y gráficos son propiedad de la Universidad de Alicante.
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso escrito del propietario.

Legal warning

In fulfillment of the due in the Law 34/2002, of 11 of July, of Services of the Society of the Information and of Electronic Trade, as well as in other norms of legal application, puts in knowledge of the users of the Portal of Internet “www.catedraderechonotarial.es” the following data of general information:

1. The present portal constitutes the Official Place in Internet of the UNIVERSITY OF ALICANTE. It has been created and is kept to instances of “the UNIVERSITY OF ALICANTE”, the one who is his owner, as well as of those names of command that to him drive

2. The UNIVERSITY OF ALICANTE is an educational public institution that was created by the Law 29/79, of 30 of October (B.Or.And. Of 31 of October of 1979),

3. The UNIVERSITY OF ALICANTE is provista of C.I.F. nº Q-0332001-G

4. The headquarters of the UNIVERSITY OF ALICANTE find in:

Campus of Saint Vicente
03080 Alicante
SPAIN

5. The users of the present portal will be able to establish a direct and effective communication with the UNIVERSITY OF ALICANTE by means of communication written remitted to his social domicile, indicated in the point 4 of which compose this General Information, as well as using any one of the following half:

T: + 34/ 965 90 34 00
F: + 34/ 965 90 34 64
And: comision.web@ua.es

Conditions of use

GENERAL CONDITIONS OF USE OF THE WEBSITE OF THE UNIVERSITY OF ALICANTE

These General Conditions regulate the use of the website of the UNIVERSITY OF ALICANTE, to the that access by means of the direction URL “www.catedraderechonotarial.es

The existence of the present General Conditions of Use does not exclude the presence of other disposals or conditions of access to the diverse sections that compose the place of the UNIVERSITY OF ALICANTE.

1. ACCEPTANCE OF THE CONDITIONS OF USE

The users will have to read the present General Conditions of Use of this page web.

The use of the website of the UNIVERSITY OF ALICANTE involves the knowledge and full acceptance of the legal warnings and valid conditions in each moment in that the user access to the same and that to continuation specify .

Likewise, the utilisation of determinate services to disposal of the users of this official place can be subjected to special conditions, warnings or instructions that also will have to be consulted and accepted without reservation by those.

2. GENERAL INFORMATION

In fulfillment of the due in the Law 34/2002, of 11 of July, of Services of the Society of the Information and of Electronic Trade, inform that the website “www.catedraderechonotarial.es” has been created, is kept and is property of the UNIVERSITY OF ALICANTE, created by the Law 29/79, of 30 of October (B.Or.And. Of 31 of October of 1979) and whose direction, to which will be able to direct the users, is:

UNIVERSITAT D’ALICANTE

UNIVERSITY OF ALICANTE

Campus of Saint Vicente of the Raspeig

And – 03690 Alicante

Tel.: +34 965 90 34 00

Fax: +34 965 90 34 64

And-mail: comision.web@ua.es

3. CONDITIONS OF ACCESS and UTILISATION

3.1 Gratuitousness of the access

The utilisation of the official place of the UNIVERSITY OF ALICANTE possesses free character. Nevertheless, the contratación of some of the services that offers this website can be, at present or in the future, conditioned to the payment of a price, in whose case will indicate convenientemente.

3.2 Register of the user

With general character, the access and utilisation of this website does not demand the previous registration or register of the users.

However, and with exceptional character, the access to determinate services is supeditado to the register of the user in the databases of the UNIVERSITY OF ALICANTE. In these cases, the data of personal character facilitated to the UNIVERSITY OF ALICANTE in consequence of the utilisation of the website will be object of treatment by part of the same, in the conditions and terms specified in the clause 7 of the present General Conditions of Use.

The user engage to use his keys of access (name of user and password) in accordance with the following restrictions:

  • The password chosen by the user will not be able to lesionar the rights to the honour and to the own image of third, as well as neither infringir in way any the rights of industrial and intellectual property of third.

 

  • The keys of access are for exclusive use of the user title of the same and his custody, his confidentiality and correct utilisation are of his exclusive responsibility.
  • The UNIVERSITY OF ALICANTE will not be responsible by any perjuicio in that the user or third can incur like consequence that other people use his password, so much with his knowledge and without him.

 

 • The UNIVERSITY OF ALICANTE engage to not spreading the  password used by the user to any another person, except in the case that, in strict fulfillment of the pertinent judicial requests or, in his case, authority legally authorised, was him demanded.

3.3 Restrictions of access and use

The utilisation of the official place of UNIVERSITY OF ALICANTE will have to obey to the content of these General Conditions, and to any one applicable legal disposals.

The UNIVERSITY OF ALICANTE reserves the unilateral right of denegar the access to this website to those users that break the present General Conditions of Use.

4. INDUSTRIAL And INTELLECTUAL PROPERTY

4.1 Industrial Property

The denominations “Universitat d’Alicante”, “University of Alicante”, as well as other distinctive signs (charts or denominativos) that appear in this website, are exclusive property of the UNIVERSITY OF ALICANTE, the one who has them properly registered. His titularity awards him, of compliance with the Art. 34 of the Law 17/2001, of 17 of December, of Marks, as well as with other national legislations that could be applicable, the exclusive right to use the antedichos distinctive signs in the economic traffic. Therefore, it remains forbidden his utilisation by part of third that lack permission.

The eventual presence in this place of distinctive signs of extraneous titularity to the reviewed in the paragraph precedent effect without commercial purpose and with the permission of his legitimate proprietary, always with the owed respect to his rights of scoop.

4.2 Names of command

In the same sense that the referred in the separated precedent, the name of command “www.catedraderechonotarial.es” and all those that serve to access of direct form to the present official place are of exclusive titularity of the UNIVERSITY OF ALICANTE. The undue utilisation of the same in the economic traffic would suppose an infracción of the rights conferred by his register and will be pursued by the due means in the Law.

4.3 Rights of Author

4.3.1 The contents, texts, photographies, designs, logotypes, images, sounds, videos, animations, recordings, programs of computer, codes source and, in general, any existent intellectual creation in this official place, as well as the own place in his group like multimedia artistic work are protected like rights of author by the legislation in matter of intellectual property.

4.3.2 they Remain excepted of this protection those files or programs of computer no titularity of the UNIVERSITY OF ALICANTE and of free access (freeware) that the user can download from diverse pages of this place with the end to make possible the access to the same. Treat , anyway, of applications that have the character of public domain by expresses will of his authors.

4.3.3 The user remains on purpose authorised by the UNIVERSITY OF ALICANTE to visualise, print, copy or store, of any another forms, in his hard disk or another physical support, the intellectual creations protected and any another content or active amparado or no by a right of scoop, whenever this effect for personal and private ends of the user, without commercial purpose or of distribution and without modifying, alter or decompile the antedichos right and contents. This faculty of personal use understands recognised always and when they respect intact the warnings to the rights of author and of industrial property here realised and does not suppose the concesión of licence some to the user.

4.3.4 Likewise, the museums, libraries, fonotecas, filmotecas, hemerotecas or files, of public or integrated titularity in institutions of cultural or scientific character, remain exentos to require the permission of the UNIVERSITY OF ALICANTE by the reproduction of the material content and, in general, of any existent intellectual creation in this official or active place amparado or no by a right of scoop, when that realise without yielding purpose and exclusively for ends of investigation.

4.3.5 Any another utilisation will require the permission expresses and by writing of the UNIVERSITY OF ALICANTE.

4.4 Reservation of actions

The user of this website engage to respect the rights billed and avoid any performance that could prejudice them.

In accordance with the up to now reviewed, the no authorised utilisation of the rights of industrial and intellectual property titularity of the UNIVERSITY OF ALICANTE and related or contents in this website, as well as any vulneración of the peaceful possession and titularity of the antedichos right will be pursued with the half that the legislation, so much Spanish and international, foresee.

In this sense, THE UNIVERSITY OF ALICANTE leaves done expresses reservation of the exercise of those that actions, so much civil and penal, amparen his legitimate rights of intellectual and industrial property.

5. LINKS

In the website of the UNIVERSITY OF ALICANTE the user will be able to find diverse links that will drive him to pages independent web of this. His only purpose is the one to facilitate the access to other sources of information in Internet related with the culture and the education and his insertion in this website is inspired by the respect of the rights of intellectual property that, in his case, can correspond to his authors.

Likewise, the establishment of links to the website of the UNIVERSITY OF ALICANTE will have to respect the rights of intellectual property and/or industrial titularity of the UNIVERSITY OF ALICANTE reviewed in these General Conditions.

6. EXEMPTION OF RESPONSIBILITY

6.1 By the contents:

6.1.1 Informations: the informations, so much own and of third, that appear in the website “www.catedraderechonotarial.es” provide “as they are”, without guarantees of any type regarding his accuracy and update. In his consequence, the UNIVERSITY OF ALICANTE does not do responsible of the possible perjuicios that the utilisation of the same could cause.

Likewise, the UNIVERSITY OF ALICANTE does not do responsible of the licitud of the content supplied by the providers, users and other third through any way of utilisation of this website.

In any case, the UNIVERSITY OF ALICANTE engage to act with diligencia to avoid the existence in his website of illicit contents and, in case that it take effective knowledge of these contents, delete them or prevent the access to the same.

6.1.2 Errors: in relation with the mentioned in the previous paragraph, the documents published could contain inconsistencias technical or errors tipográficos involuntary, of which the UNIVERSITY OF ALICANTE does not do responsible, but engage to amend them, with the main possible shortness, from the moment in that it have knowledge of the same.

6.1.3 Hiperenlaces: the links, with or without advertising content, existent in this website allow to the user leave the website of the UNIVERSITY OF ALICANTE. The places linked are not related, except indication in contrary, with the UNIVERSITY OF ALICANTE, the one who does not do responsible of the contents to which access in virtue of the mentioned links, neither of the modifications that carry out in the same, neither of the use that of those realise , neither of the technical availability of the same.

In any case, the UNIVERSITY OF ALICANTE engage to do the possible for avoiding the existence in his website of links to places of illegal content, that promote illicit activities and, in general, susceptible to attack against the principles of freedom and of human dignity or vulneren the values and right recognised by the Spanish Constitution and by the Universal Statement of the Human Rights.

Likewise, in case that it take knowledge of the existence of the antedichos links to places of illegal content, the UNIVERSITY OF ALICANTE engage to act with diligencia to suppress them of immediate form.

6.1.4 Forums of debate and tertulias: the UNIVERSITY OF ALICANTE is not responsible of the opinions that could express in the different permanent forums and in the tertulias occasional that develop in the breast of this place. In any case, is the purpose of the UNIVERSITY OF ALICANTE procure the correct utilisation of these mechanisms, with the maximum respect to the dignity of the people and to the freedom of expression amparada by the Spanish Constitution.

6.1.5 Modification of contents: the information, the presentation and the services that offers this place can be subjected to periodic or punctual changes, susceptible to be effected freely by the UNIVERSITY OF ALICANTE without that it was forced to communicate it to the users.

6.2  By the operation of the place:

6.2.1 Privacy: the UNIVERSITY OF ALICANTE does not guarantee absolute privacy in the utilisation of this place, since it does not have to descartarse the possibility that third no authorised can have knowledge of the same and of the circumstances in that you realise .

6.2.2 Viruses: the UNIVERSITY OF ALICANTE does not accept any responsibility by the possible damages caused by computer viruses, whose absence does not remain guaranteeed.

6.2.3 technical Dysfunctions: the UNIVERSITY OF ALICANTE remains eximida of any derivative responsibility of the bad operation of the place or of any one of his services that have his origin in an accidental circumstance, main strength, necessary works of maintenance or any another causes no imputable to the same.

6.2.4 Cookies. The UNIVERSITY OF ALICANTE puts in knowledge of the users that could have installed “cookies” in his systems. The cookies are small files of informations that generate through the instructions that the servers web send to the programs browsers, and that save in a specific directory of the computer of the user. The cookies by himself same can not identify of personal way to the user, although himself can contain the direction IP of the same user.

Nevertheless the majority of the browsers accept the utilisation of cookies of automatic form, the user has the possibility to prevent the access to his computer, by means of the election of the corresponding option of his browser.

7. POLITICS OF PROTECTION OF DATA OF PERSONAL CHARACTER

7.1 The UNIVERSITY OF ALICANTE puts in knowledge of the users of this place that will be able to create a file automated with the personal data that they are facilitated to the same like consequence of the utilisation of the present website and in strict fulfillment with the preceptuado in the legislation in matter of protection of data.

7.2 The users guarantee the furthfullness and authenticity of the informations and data that communicate in virtue of the utilisation of this website. In this sense, will be of obligation of the users the keep updated the informations and data of form such that correspond to the reality in each moment. Any false or inaccurate demonstration that produce like consequence of the informations and data manifested as well as the perjuicios that such information could cause will be responsibility of the users.

7.3 In fulfillment of the willing in the Organic Law 3/2018, of 5 of December, of Protection of Data of Personal Character and Digital Rights Guarantee, inform that the data of personal character will be recopilados and filed in a file of data whose responsible is the Gerencia of the UNIVERSITY OF ALICANTE.

7.4 The users will be able to exercise, anytime, the rights of access, rectification, cancellation and opposition of his data recopilados and filed. The exercise of these rights will have to effect by means of communication written directed to the Juridical Service of the University of Alicante, in the form that to the effect collect in the following direction: https://si.ua.es/en/normativa/protection-of-personal-data-files.html. The exercise of these rights did not affect in way any to the access to the page web neither, in his case, to the condition of credited of the user.

7.5 The data registered will be able to be used with the purpose to effect statistical, the remisión of scientific information, the management of incidences or the realisation of studies of market, in addition to stop those that on purpose have collected the data.

7.6 In his case, the data of personal character facilitated by the users will be able to be communicated to a third only for the fulfillment of the distinguished ends previously, adjusting to the established in the articles 5 and 6 of the EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) and the Tenth Additional Disposition of the Organic Law 3/2018, of 5 of December, of Protection of Data of Personal Character and Digital Rights Guarantee, collecting, anyway, the consent of the interested when this was necessary.

7.7 Al facilitate the data of personal character to the UNIVERSITY OF ALICANTE, the users declare to accept fully and without reservation the treatment of the same by part of the UNIVERSITY OF ALICANTE.

7.8 The UNIVERSITY OF ALICANTE engage to fulfil with the obligation to save secret concerning the data of personal character object of treatment and declares his intention to put in practice the measures of índole technical and organisational necessary to guarantee the security of the data of personal character and avoid his alteration, loss, treatment or access no authorised, habida account of the state of the technology, the nature of the data stored and the risks to that are exposed, already provengan of the human action or of the physical or natural means.

8. TERMINACIÓN

Although, in principle, the length of this place is indeterminate, the UNIVERSITY OF ALICANTE reserves the right to suspend or give by finished the provision of some or all his services, without that this decision have to be communicated with antelación to the users of the same.

9 LAW And APPLICABLE JURISDICTION

The present General Conditions of Use rigen by the Spanish Laws.

Any controversy in relation with the website of the UNIVERSITY OF ALICANTE sustanciará in front of the Spanish jurisdiction, subjecting the parts to the Courts and Courts of the city of Alicante, and his upper hierarchical, with expresses renuncia to his fueros if they had it and were different of the reviewed.

Copyright

Understand by server web of the University of Alicante that pertaining server to the command .ua.es

All the contents of this server WEB, are property of the University of Alicante, if it does not indicate the contrary. They can be reproduced freely and for ends no yielding by any pertaining person to an institution of educational character or researcher. Other institutions, organisms, companies, etc. They have to request the permission written of the owners of the copyright.

The shields, logotypes, photographies and graphic are property of the University of Alicante.
Forbidden his total or partial reproduction by any means without permission written of the owner.